REGULAMIN SERWISU TRIPCONCIERGE.PL

INFORMACJE OGÓLNE

Firma KRM Katarzyna Rogalewska - właściciel serwisu www.tripconcierge.pl z siedziba w Warszawie przy ul. Klimczaka 12 m6, 02-972 Warszawa, NIP 1131781487, Regon 145936781 zapewnia użytkownikom dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelowych, ubezpieczeń podróży, biletów kolejowych i lotniczych oraz wynajem samochodów.

Warunkiem korzystania z serwisu rezerwacji biletów lotniczych na portalu www.tripconcierge.pl jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a firmą KRM Katarzyna Rogalewska właściciela portalu TRIPCONCIERGE

DEFINICJE

Formularz Rezerwacyjny - program umożliwiający Użytkownikowi możliwość zapytania, wyceny, zarezerwowania i zakupu:

  1. Biletu lotniczego na połączenia lotnicze krajowe i międzynarodowe na przewoźników międzynarodowych i tanich linii.
  2. Biletu kolejowego na połączenia krajowe i zagraniczne.
  3. Ubezpieczenia podróżnego.
  4. Usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście w kraju i zagranicą w dowolnie wybranym okresie.
  5. Usług transferowych na/z lotniska.
  6. Polisy ubezpieczeniowej na wyjazdy krajowe i zagraniczne.
  7. Wynajmu samochodu.

Użytkownik - inaczej pasażer jest to osoba, korzystająca z serwisu  www.tripconcierge.pl w celu zarezerwowania a następnie zakupu usług oferowanych przez portal

Opłata transakcyjna - jest to opłata pobierana przez biura podróży oraz linie lotnicze z tytułu świadczonych usług

Rezerwacja - jest to czynność mająca na celu zawarcie umowy przez Użytkownika z przewoźnikiem lotniczym po przez serwis www.tripconcierge.pl lub telefonicznie pod numerem 502102678

Potwierdzenie rezerwacji - jest to dokument wysyłanym do użytkownika przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska na adres email podany przez użytkownika w formularzu w którym potwierdza się dokonanie rezerwacji dotyczącej umowy, która ma być zawarta z przewoźnikiem. W rozumieniu Kodeksu Cywilnego taka informacja nie stanowi oferty, a stanowi propozycję do zawarcia umowy. Elementy dotyczące ewentualnej przyszłej umowy mogą ulegać zmianie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Przewoźnik lotniczy - jest to dana linia lotnicza, która świadczy działalność w zakresie przewozu lotniczego

Serwis - wszelkie informacje udostępnione pod adresem www.tripconcierge.pl

Linie Regularne - są to krajowi i międzynarodowi przewoźnicy lotniczy należący do zrzeszenia Linii lotniczych IATA

Tanie linie Lotnicze - przewoźnicy, którzy nie są zrzeszeni w IATA i niepodlegające ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

Korzystając z usług dostępnych na portalu Użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zaciągania prawnie wiążących zobowiązań oraz przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową.

W zakresie dokonywania zapytań o usługi dostępne na portalu Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Użytkownikowi zabrania się dokonywania zapytania o rezerwację przy użyciu fałszywych danych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma KRM Katarzyna Rogalewska zastrzega sobie, iż korzystanie z Systemu Rezerwacji na portalu www.tripconcierge.pl jest tylko i wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika Firma KRM Katarzyna Rogalewska nie udziela żadnej gwarancji za prawidłowe funkcjonowanie portalu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma KRM Katarzyna Rogalewska respektuje prawo do ochrony danych osobowych Użytkowników i oświadcza, iż dane te udostępniane są tylko w przypadku sytuacji, kiedy są one niezbędne do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników na portalu www.tripconcierge.pl

W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.tripconcierge.pl Użytkownicy będą proszeni o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W zależności od rodzaju usługi Informacja taka powinna zawierać imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów datę urodzenia, przekazywana jest ona bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług.

Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych oraz danych osób z którymi podróżują. Udostępnienie danych osobowych jest konieczne do prawidłowego zrealizowania usług rezerwacji i zakupu dostępnych na portalu

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

KAZDA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PORTAL POSIADA ODDZIELNY REGULAMIN

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez przewoźnika lotniczego Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio u danego przewoźnika lub za pośrednictwem naszego biura.

Reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska powinny być złożone w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wysłane pocztą na adres firmy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez Użytkownika biletu lotniczego

Reklamacja powinna, zawierać dokładne dane osoby składającej reklamacje, czyli: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy. Do reklamacji powinien być również dołączony wydruk rezerwacji oraz opis reklamacji oraz ewentualne pisemne dowody potwierdzające zarzuty potrzebne w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji

O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia firma KRM Katarzyna Rogalewska poinformuje Użytkownika w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy bezpośrednio przewoźnika lotniczego w imieniu i na rzecz, którego został wystawiony bilet lotniczy firma KRM Katarzyna Rogalewska nie ponosi odpowiedzialności za okres, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma KRM Katarzyna Rogalewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i że wszystkie jego postanowienia są dla niego zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

KRM Katarzyna Rogalewska nie odpowiada za szkody oraz problemy leżące po stronie Użytkownika a związane z nieodbyciem podróży czy opóźnieniem lotu powstałym w wyniku działania sił wyższych takich jak np. strajku pracowników linii lotniczych, służb hotelowych, pracowników portów lotniczych, bankructwem przewoźnika, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi loty itp. Nie odpowiada również za zmiany rozkładów, sprzętu oraz miejsc w samolocie, jakie może dokonać dany przewoźnik.