Za pośrednictwem naszego biura możecie Państwo kupić bilety lotnicze w dowolnym kierunku na świecie.

 

Proponujemy zarówno przewoźników międzynarodowych jak i tanie linie lotnicze.

 

Nasi doświadczeni konsultanci wyszukają dla Państwa najkorzystniejszy przelot w najlepszej cenie

 

Informacje

Warunkiem korzystania z serwisu rezerwacji biletów lotniczych na portalu www.tripconcierge.pl jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu.

 

Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a firmą KRM Katarzyna Rogalewska właściciela portalu TRIPCONCIERGE

 

Definicje

 

Firma KRM Katarzyna Rogalewska - właściciel serwisu www.tripconcierge.pl z siedziba w Warszawie przy ul.Klimczaka 12 m6, 02-972 Warszawa, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5688, NIP 1131781487, Regon141997596

System Rezerwacji AMADEUS - program na którym pracują konsultanci w naszym biurze oraz większość linii lotniczych na świecie umożliwiający wyszukiwanie dla Państwa połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych, wycenę ich a następnie sprzedaż biletu lotniczego,

 

Użytkownik - inaczej pasażer jest to osoba, korzystająca z serwisu www.tripconcierge.pl w celu zarezerwowania a następnie zakupu biletu lotniczego po przez wypełnienie formularza

 

Opłata transakcyjna - jest to opłata pobierana przez biura podróży oraz linie lotnicze z tytułu świadczonych usług

 

Rezerwacja - jest to czynność podejmowana przez użytkownika mająca na celu zawarcie umowy z przewoźnikiem lotniczym po przez serwis www.tripconcierge.pl lub telefonicznie pod numerem 502102678

 

Potwierdzenie rezerwacji - jest to dokument wysyłanym do użytkownika przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska na adres email podany przez użytkownika w formularzu w którym potwierdza się dokonanie rezerwacji dotyczącej umowy, która ma być zawarta z przewoźnikiem. W rozumieniu Kodeksu Cywilnego taka informacja nie stanowi oferty, a stanowi propozycję do zawarcia umowy. Elementy dotyczące ewentualnej przyszłej umowy mogą ulegać zmianie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Przewoźnik lotniczy - jest to dana linia lotnicza, która świadczy działalność w zakresie przewozu lotniczego

 

Serwis - wszelkie informacje udostępnione pod adresem www.tripconcierge.pl

 

Linie Regularne - są to krajowi i międzynarodowi przewoźnicy lotniczy należący do zrzeszenia Linii lotniczych IATA

 

Tanie linie Lotnicze - przewoźnicy którzy nie są zrzeszeni w IATA i nie podlegające ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA

 

Taryfy lotnicze - są to ceny biletów lotniczych (bez opłat lotniskowych i opłaty transakcyjnej) oraz warunki do nich obowiązujące, które ustala przewoźnik lotniczy

 

§2 Ogólne zasady i warunki zakupu biletów lotniczych

 

2.1. Korzystanie z serwisu oznacza dobrowolną akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie czynności wynikające z korzystania z serwisu

 

2.2. Użytkownik korzysta z serwisu we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich domniemuje się wówczas, iż posiada ważne w świetle przepisów obowiązującego prawa pełnomocnictwo i ponosi odpowiedzialność w przypadku jego braku bądź też gdy jego granice są przekroczone.

 

2.3. Zakazane jest wysyłanie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego z użyciem fałszywego nazwiska

 

2.4. Rezerwacja lub zakup biletu lotniczego za pośrednictwem Serwisu oznacza, że klient zapoznał się i akceptuje warunki zarezerwowanej taryfy lotniczej, które przedstawione mu są w przesłanym potwierdzeniu rezerwacji (w szczególności dotyczące minimum/maksimum pobytu w miejscu docelowym, terminu ważności biletu, oraz możliwości ewentualnych zmian i zwrotu) lub pod wskazanym na stronie internetowej telefonem w godzinach pracy biura.

 

2.5. Użytkownik dokonujący rezerwacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych osobowe oraz ma obowiązek sprawdzenia ich poprawności. Dane osobowe powinny być zgodne z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym (przy podróżach na terenie Unii Europejskiej) pod rygorem niewpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana za bilet lotniczy zapłata podlega zwrotowi zgodnie z warunkami taryfy i w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na zasadach określonych w regulaminie przewoźnika lotniczego dostępnym na stronach internetowych danego przewoźnika.

 

2.6.Osoby rezerwujące bilet lotniczy powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty, które umożliwią im odbycie podróży (tj. dowód, paszport, wizy, lub inne potrzebne dokumenty)

 

2.8. Linia Lotnicza ma prawo do wycofania oferowanej taryfy lotniczej, co może spowodować zmiany w zarezerwowanym przelocie, a czasem potrzebę założenia nowej rezerwacji przez Użytkownika lub pracownika firmy KRM Katarzyna Rogalewska. Zmiany mogą mieć wpływ na ostateczną cenę nowej rezerwacji.

 

§3 Ochrona danych osobowych

 

3.1. Wszelkie dane użytkowników i klientów wprowadzone do globalnego systemu rezerwacji lotniczej przetwarzane będą przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).

 

3.2. Przetwarzanie danych przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska następuje w sytuacjach wymagających zmian, nawiązania lub rozwiązania stosunków prawnych z Użytkownikiem (świadczenia usług przez KRM Katarzyna Rogalewska), które podane zostały w formularzu rezerwacyjnym. W celu prawidłowego wykonania usługi serwis przesyła do przewoźników lotniczych niezbędne dane i informacje konieczne do dokonania czynności rezerwacji i zakupu biletu lotniczego. Są to szczególnie imię, nazwisko, data urodzenia, a także w razie konieczności seria i numer dowodu lub numer i ważność paszportu który zezwoli pasażerowi na przekroczenie granicy podczas podróży.

 

3.3. Przystępując do dokonania rezerwacji za pośrednictwem serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez KRM Katarzyna Rogalewska danych osobowych, które jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi rezerwacji

 

3.4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich korektę, poprawę jeśli przewoźnik lotniczy umożliwia taką opcję. Użytkownik może też zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, żądać usunięcia swoich danych kontaktując się z biurem KRM Katarzyna Rogalewska, emailem bądź telefonicznie w godzinach pracy biura, co może skutkować anulowaniem rezerwacji na zasadach określonych w taryfie przewoźnika lotniczego.

 

§4 Rezerwacja biletów lotniczych

 

Prośby o wycenę i/lub rezerwację biletu lotniczego może odbyć się po przez wypełnienie formularza na stronie www.tripconcierge.pl

 

Użytkownik korzystający z formularza określa parametry przelotu

 

Po otrzymaniu zapytania konsultant wysyła do użytkownika kilka wariantów wybranej przez niego podroży wraz z warunkami i terminem wykupu biletu

 

Użytkownik zapoznaje się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej, ceną biletu oraz terminem wykupu i wybiera najbardziej dogodny dla siebie wariant

 

Po zaakceptowaniu rezerwacji i jej warunków użytkownik dokonuje płatności na rachunek bankowy

Rezerwacji biletów można również dokonać telefonicznie pod numerem (+48) 502102678, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

 

Podczas rozmowy telefonicznej kasjer lotniczy znajduje dla Klienta najkorzystniejszą ofertę przelotu we wskazane przez niego miejsce, podaje ostateczną cenę wybranej opcji oraz warunki aktualnej taryfy przewoźnika lotniczego . na życzenie klienta dokonuje wstępnej rezerwacji.

 

Po dokonaniu rezerwacji jest ona wysyłana do klienta na podany adres email w celu jej ostatecznego sprawdzenia i potwierdzenia.

 

Zawiera ona szczegóły dotyczące wybranego lotu, numer rezerwacji oraz podstawowe warunki dotyczące zmian rezerwacji i możliwości zwrotów.

 

Wpłaty za zarezerwowany bilet lotniczy Klient może dokonać przelewem.

 

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty po przez przesłanie jej do KRM Katarzyna Rogalewska mailem na adres biuro@tripconcierge.pl kasjer wystawia bilet lotniczy i przesyła go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

§5 Cena

 

5.1. Ceny biletów lotniczych na terytorium RP są określane zawsze w złotych polskich (PLN).

 

5.1.1 Cena biletu lotniczego zawiera:

 

a) taryfę lotniczą (cena za przelot),

 

b) podatki i opłaty lotniskowe

 

c) opłata transakcyjna

 

5.1.2. za każdorazowe wystawienie biletu lotniczego lub dokonanie zmiany firma KRM Katarzyna Rogalewska pobiera opłatę transakcyjną

 

5.3. Opłata transakcyjna pobierana przez Firmę KRM Katarzyna Rogalewska za wystawienie biletu lotniczego oraz i czynności związane z ich obsługa jest stała i bezzwrotna .

 

5.4. Bez względu na przewoźnika lotniczego obsługującego połączenie, firma KRM Katarzyna Rogalewska stosuje następujące opłaty transakcyjne:

 

Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior)

 

Dla wszystkich transakcji zakupu

 

- 50 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce (+ VAT8%);

 

- 70 PLN za bilet na połączenia europejskie i na Bliski Wschód;

 

- 90 PLN za bilety na pozostałe połączenia;

 

- za zmianę biletu lotniczego opłata taka jak za dane połączenie

 

Za Niemowlę (0- 2 lat)- opłata nie jest pobierana.

 

5.2. Linie lotnicze mogą w każdej chwili wycofać ze sprzedaży lub zmienić warunki taryf lotniczy na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i regulaminie linii lotniczej -przewoźnika lotniczego.

 

§ 6 Formy płatności

 

Za bilety lotnicze Użytkownik może płacić jedynie przelewem bankowym

 

Przelewu można dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, ale najpóźniej w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji , obowiązkowo należy umieścić 6-znakowy numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera

 

Płatności należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji, wskazane także poniżej:

 

KRM Katarzyna Rogalewska
Ul. Klimczaka 12 m 6,
02-972 Warszawa

 

W przypadku płatności w formie przelewu, cena wskazana w Potwierdzeniu Rezerwacji może ulec zmianie do dnia wystawienia biletów, z uwagi m.in. na różnice kursowe walut lub ewentualne zmiany taryf przez przewoźników lotniczych. Dlatego sugeruje się dokonanie wpłaty niezwłocznie po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji oraz wysłanie potwierdzenia na adres biuro@tripconcierge.pl

 

Cena biletu jest gwarantowana tylko w dniu, w którym jest on wystawiany, a nie w dniu jej założenia , ze względu na różnice w kursach walut, a także zmiany których dokonują przewoźnicy lotniczy w warunkach i cenach biletów, na które KRM Katarzyna Rogalewska nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności

 

Momentem dokonania wpłaty jest otrzymanie przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska uznania na rachunku bankowym, kwoty odpowiadającej wysokości całości ceny biletu wraz z opłatą transakcyjną.

 

W momencie zaksięgowania wpłaty następuje finalne zweryfikowanie rezerwacji pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez system kalkulacji

 

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji rezerwacji, na adres email podany przez Użytkownika firma KRM Katarzyna Rogalewska przesyła bilet elektroniczny, który stanowi ostateczne potwierdzenie zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Agent KRM Katarzyna Rogalewska wystawił bilet lotniczy.

 

Firma KRM Katarzyna Rogalewska informuje użytkownika gdy zauważone zostaną rozbieżności pomiędzy rezerwacją Użytkownika , a aktualnymi warunkami taryfy. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika nowych warunków taryfy firma KRM w miarę możliwości zapewni Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do Zamówienia złożonego w formularzu lub telefonicznie. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zaproponowane przez KRM warunki przelotu, jego cenę, wówczas Klient przeleje na konto KRM różnicę cenową a następnie zostanie wystawiony bilet lotniczy według nowej kalkulacji.

 

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

 

7.1. Bilety lotnicze wraz z ogólnymi warunkami przewozu oraz na życzenie Fakturą Vat będą dostarczone Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres email podany w Formularzu rezerwacyjnym.

 

§8 Zmiana rezerwacji

 

8.1. Zmiany w rezerwacjach po wystawieniu biletu lotniczego są możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych przez danego przewoźnika lotniczego określonych w warunkach taryfy lotniczej

 

8.2. Dokonując zmian Użytkownik musi liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, KRMza zmianę biletu lotniczego i obsługę rezerwacji pobierze od Klienta bezzwrotną opłatę transakcyjną uzależniona od rodzaju podróży

 

8.3. Dyspozycje dotyczące zmian powinny być zgłoszone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email . Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko pasażera,6-znakowy numer rezerwacji. Możliwości dotyczące dokonania zmian zostaną wówczas zweryfikowane i klient otrzyma kalkulację kosztów takiej transakcji.

 

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika

 

9.1. W sytuacji gdy bilet nie został jeszcze opłacony i wystawiony Użytkownik ma prawo do pełnej anulacji założonej rezerwacji, bez ponoszenia kosztów. W tym celu wystarczy poinformować firmę KRM za pośrednictwem emaila lub telefonicznie. Składając dyspozycję należy podać numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera. Podejmując decyzję o anulowaniu rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia.

 

9.2. Zwrotu biletów lotniczych można dokonać pod warunkiem, że pozwalają na to warunki zastosowanej taryfy lotniczej oraz pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu. Po dacie wylotu zwroty biletów lotniczych nie są dozwolone

 

9.3. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie Użytkownik składa w firmie KRM dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej biuro@tripconcierge.pl najpóźniej na 48 godzin przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.

 

9.4. możliwości anulacji i dokonania zwrotów określają warunki Taryfy Lotniczej zastosowanej w bilecie oraz regulacje przewoźnika lotniczego.

 

9.5. Wyliczona kwota zwrotu jaka przysługuje Użytkownikowi przekazywana jest najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez przewoźnika lotniczego firmie KRM Katarzyna Rogalewska kwoty podlegającej zwrotowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego

 

10.1. W przypadku otrzymania od przewoźnika informacji o zmianach w rezerwacji, anulacjach, zmianach godzin rejsów itp. Firma KRM Katarzyna Rogalewska niezwłocznie przekaże taką informację Użytkownikowi drogą emailową.

 

10.2 Firma KRM Katarzyna Rogalewska nie odpowiada za anulowanie przez przewoźnika rezerwacji w przypadku gdy Użytkownik dokona dwóch rezerwacji na tego samego przewoźnika, na te same lub podobne daty i na te same imiona i nazwiska, w tym samym lub w różnych biurach oferujących sprzedaż biletów lotniczych,

 

§11 Postanowienia końcowe

 

11.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

11.2. KRM nie odpowiada za szkody oraz problemy związane z nieodbyciem czy opóźnieniem lotu, a także za szkody wynikłe z działania sił wyższych takich jak np. strajku pracowników linii lotniczych i portów lotniczych, bankructwo przewoźnika, warunki atmosferyczne uniemożliwiające loty itp.

 

11.3. KRM nie odpowiada również za zmiany dokonywane przez przewoźników lotniczych w tym: zmiany rozkładów , zmiany sprzętu , zmiany zarezerwowanych miejsc w samolocie itp.

 

11.4. Użytkownik oświadcza, korzystając z naszego Serwisu, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna Bilety lotnicze